ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸੋਮਵਾਰ 10:00AM - 12:00PM
ਮੰਗਲਵਾਰ 02:00PM - 04:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 10:00AM - 12:00PM
ਵੀਰਵਾਰ 02:00PM - 04:00PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 08:00AM - 04:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ